Research ArticleISCHEMIA/REPERFUSION INJURY

Irisin protects mitochondria function during pulmonary ischemia/reperfusion injury

See allHide authors and affiliations

Science Translational Medicine  29 Nov 2017:
Vol. 9, Issue 418, eaao6298
DOI: 10.1126/scitranslmed.aao6298

Article Information

vol. 9 no. 418

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication August 6, 2016
 • Resubmitted August 10, 2017
 • Accepted for publication October 20, 2017
 • .

Author Information

 1. Ken Chen1,2,3,*,
 2. Zaicheng Xu1,2,*,
 3. Yukai Liu1,2,*,
 4. Zhen Wang1,2,
 5. Yu Li1,2,
 6. Xuefei Xu1,2,
 7. Caiyu Chen1,2,
 8. Tianyang Xia1,2,
 9. Qiao Liao1,2,
 10. Yonggang Yao1,2,
 11. Cindy Zeng1,2,
 12. Duofen He1,2,
 13. Yongjian Yang3,
 14. Tao Tan4,
 15. Jianxun Yi5,
 16. Jingsong Zhou5,
 17. Hua Zhu4,
 18. Jianjie Ma4, and
 19. Chunyu Zeng1,2,
 1. 1Department of Cardiology, Daping Hospital, The Third Military Medical University, Chongqing 400042, P.R. China.
 2. 2Chongqing Institute of Cardiology, Chongqing 400042, P.R. China.
 3. 3Department of Cardiology, Chengdu Military General Hospital, Chengdu, Sichuan 610083, P.R. China.
 4. 4Department of Surgery, Davis Heart and Lung Research Institute, The Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA.
 5. 5Department of Physiology, Kansas City University, Kansas City, MO 64106, USA.
 1. Corresponding author. Email: chunyuzeng01{at}163.com (C.Z.); jianjie.ma{at}osumc.edu (J.M.)
 • * These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: November 2017 to May 2021

AbstractFullPdf
Nov 2017183549148
Dec 20174436133377
Jan 20183722756
Feb 20181591825
Mar 20181572932
Apr 20181461827
May 20181442323
Jun 201812997
Jul 20181281314
Aug 2018962317
Sep 2018473015
Oct 2018711813
Nov 2018952516
Dec 201808136
Jan 2019510461
Feb 20191310655
Mar 201947229
Apr 201975745
May 201977449
Jun 201976943
Jul 201996932
Aug 201936546
Sep 201955741
Oct 201976654
Nov 2019126533
Dec 201985460
Jan 202086046
Feb 2020115754
Mar 2020144955
Apr 202058059
May 202067359
Jun 2020146356
Jul 202065347
Aug 202025145
Sep 202095029
Oct 2020144851
Nov 2020155647
Dec 2020216983
Jan 2021166078
Feb 2021118653
Mar 20211510549
Apr 2021116853
May 2021123218

Stay Connected to Science Translational Medicine

Navigate This Article