Research ArticleISCHEMIA/REPERFUSION INJURY

Irisin protects mitochondria function during pulmonary ischemia/reperfusion injury

See allHide authors and affiliations

Science Translational Medicine  29 Nov 2017:
Vol. 9, Issue 418, eaao6298
DOI: 10.1126/scitranslmed.aao6298

Article Information

vol. 9 no. 418

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication August 6, 2016
 • Resubmitted August 10, 2017
 • Accepted for publication October 20, 2017
 • .

Author Information

 1. Ken Chen1,2,3,*,
 2. Zaicheng Xu1,2,*,
 3. Yukai Liu1,2,*,
 4. Zhen Wang1,2,
 5. Yu Li1,2,
 6. Xuefei Xu1,2,
 7. Caiyu Chen1,2,
 8. Tianyang Xia1,2,
 9. Qiao Liao1,2,
 10. Yonggang Yao1,2,
 11. Cindy Zeng1,2,
 12. Duofen He1,2,
 13. Yongjian Yang3,
 14. Tao Tan4,
 15. Jianxun Yi5,
 16. Jingsong Zhou5,
 17. Hua Zhu4,
 18. Jianjie Ma4, and
 19. Chunyu Zeng1,2,
 1. 1Department of Cardiology, Daping Hospital, The Third Military Medical University, Chongqing 400042, P.R. China.
 2. 2Chongqing Institute of Cardiology, Chongqing 400042, P.R. China.
 3. 3Department of Cardiology, Chengdu Military General Hospital, Chengdu, Sichuan 610083, P.R. China.
 4. 4Department of Surgery, Davis Heart and Lung Research Institute, The Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA.
 5. 5Department of Physiology, Kansas City University, Kansas City, MO 64106, USA.
 1. Corresponding author. Email: chunyuzeng01{at}163.com (C.Z.); jianjie.ma{at}osumc.edu (J.M.)
  • * These authors contributed equally to this work.

  Altmetric

  Article usage

  Article usage: November 2017 to January 2020

  AbstractFullPdf
  Nov 2017183549148
  Dec 20174436133377
  Jan 20183722756
  Feb 20181591825
  Mar 20181572932
  Apr 20181461827
  May 20181442323
  Jun 201812997
  Jul 20181281314
  Aug 2018962317
  Sep 2018473015
  Oct 2018711813
  Nov 2018952516
  Dec 201808136
  Jan 2019510461
  Feb 20191310655
  Mar 201947229
  Apr 201975745
  May 201977449
  Jun 201976943
  Jul 201996932
  Aug 201936546
  Sep 201955741
  Oct 201976654
  Nov 2019126533
  Dec 201985460
  Jan 202043532

  Stay Connected to Science Translational Medicine

  Navigate This Article