Research ResourceCancer

Patient-derived tumor-like cell clusters for drug testing in cancer therapy

See allHide authors and affiliations

Science Translational Medicine  24 Jun 2020:
Vol. 12, Issue 549, eaaz1723
DOI: 10.1126/scitranslmed.aaz1723

Article Information

vol. 12 no. 549

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication August 19, 2019
 • Resubmitted December 17, 2019
 • Accepted for publication March 17, 2020
 • .

Author Information

 1. Shenyi Yin1,*,
 2. Ruibin Xi2,*,
 3. Aiwen Wu3,*,
 4. Shu Wang4,*,
 5. Yingjie Li3,
 6. Chaobin Wang4,
 7. Lei Tang3,
 8. Yuchao Xia2,
 9. Di Yang1,
 10. Juan Li1,
 11. Buqing Ye1,
 12. Ying Yu1,
 13. Junyi Wang1,
 14. Hanshuo Zhang1,5,
 15. Fei Ren4,
 16. Yuanyuan Zhang4,
 17. Danhua Shen4,
 18. Lin Wang3,
 19. Xiangji Ying3,
 20. Zhongwu Li3,
 21. Zhaode Bu3,
 22. Xin Ji3,
 23. Xiangyu Gao3,
 24. Yongning Jia3,
 25. Ziyu Jia3,
 26. Nan Li3,
 27. Ziyu Li3,
 28. Jia-Fu Ji3, and
 29. Jianzhong Jeff Xi1,
 1. 1State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, Institute of Molecular Medicine, Department of Biomedical Engineering, College of Engineering, Peking University, Beijing 100871, China.
 2. 2School of Mathematical Sciences, Center for Statistical Science and Department of Biostatistics, Peking University, Beijing 100871, China.
 3. 3Key Laboratory of Carcinogenesis and Translational Research (Ministry of Education), Department of Gastrointestinal Surgery, Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing 100083, China.
 4. 4Peking University People’s Hospital, Beijing 100044, China.
 5. 5GeneX Health Co. Ltd., Beijing 100195, China.
 1. Corresponding author. Email: jijiafu{at}hsc.pku.edu.cn (J.-F.J.); jzxi{at}pku.edu.cn (J.J.X.)
 • * These authors contributed equally to this work.

Altmetric

Article usage

Article usage: June 2020 to June 2021

AbstractFullPdf
Jun 202047201017638
Jul 20201083361298
Aug 202035710964
Sep 202020811270
Oct 202021310166
Nov 20201535254
Dec 202021510169
Jan 20211747866
Feb 20211845435
Mar 202126410175
Apr 202140511891
May 20212015048
Jun 20211324939

Stay Connected to Science Translational Medicine