Research ArticleISCHEMIA/REPERFUSION INJURY

Irisin protects mitochondria function during pulmonary ischemia/reperfusion injury

See allHide authors and affiliations

Science Translational Medicine  29 Nov 2017:
Vol. 9, Issue 418, eaao6298
DOI: 10.1126/scitranslmed.aao6298

Article Information

vol. 9 no. 418

PubMed: 
Print ISSN: 
Online ISSN: 
History: 
 • Received for publication August 6, 2016
 • Resubmitted August 10, 2017
 • Accepted for publication October 20, 2017

Author Information

 1. Ken Chen1,2,3,*,
 2. Zaicheng Xu1,2,*,
 3. Yukai Liu1,2,*,
 4. Zhen Wang1,2,
 5. Yu Li1,2,
 6. Xuefei Xu1,2,
 7. Caiyu Chen1,2,
 8. Tianyang Xia1,2,
 9. Qiao Liao1,2,
 10. Yonggang Yao1,2,
 11. Cindy Zeng1,2,
 12. Duofen He1,2,
 13. Yongjian Yang3,
 14. Tao Tan4,
 15. Jianxun Yi5,
 16. Jingsong Zhou5,
 17. Hua Zhu4,
 18. Jianjie Ma4, and
 19. Chunyu Zeng1,2,
 1. 1Department of Cardiology, Daping Hospital, The Third Military Medical University, Chongqing 400042, P.R. China.
 2. 2Chongqing Institute of Cardiology, Chongqing 400042, P.R. China.
 3. 3Department of Cardiology, Chengdu Military General Hospital, Chengdu, Sichuan 610083, P.R. China.
 4. 4Department of Surgery, Davis Heart and Lung Research Institute, The Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA.
 5. 5Department of Physiology, Kansas City University, Kansas City, MO 64106, USA.
 1. Corresponding author. Email: chunyuzeng01{at}163.com (C.Z.); jianjie.ma{at}osumc.edu (J.M.)
  • * These authors contributed equally to this work.

  Altmetric

  Article usage

  Article usage: November 2017 to January 2018

  AbstractFullPdf
  Nov 2017183549148
  Dec 20174436133377
  Jan 20182151333